FAÇANES ARREBOSSADES: Patologies i solucions

Posted by on ago 8, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
FAÇANES ARREBOSSADES: Patologies i solucions

Són la majoria de façanes, que trobem als nostres pobles costaners, cases de pescadors “Botigues de Mar”, els primers apartaments, etc. Són edificis construïts durant les dècades dels anys cinquanta a setanta; l’acabat dels paraments de façana era l’arrebossat amb morter de calç grassa, per acabar amb un pintat o emblanquinat, algunes vegades de color.

Aquest tipus d’acabat (morter de calç grassa), convé que no tingui més d’1 cm. d’espessor; quan les irregularitats de la paret a revocar obliguin a gruixos majors per obtenir una superfície perfectament plana, es començarà fent un esquerdejat, amb un morter encara més magre que el de l’arrebossat. Sovint els paraments exteriors de les parets, acaben amb un estucat; per a això s’utilitza una pasta d’estuc, composta de calç grassa tan blanca i ben tamisada possible, sorra de marbre de primera qualitat i el més regular possible. La pasta s’aplica amb el remolinador i/o paleta de lliscar.

DESCRIPCIÓ D’ANOMALIES
Deteriorament general de l’arrebossat i/o estuc d’acabat superficial.
Humitats per filtracions a través de fissures o en les zones on hi ha hagut despreniments de l’arrebossat.

MOTIUS
A l’envelliment natural dels materials, se suma la manca d’un manteniment al llarg de la vida de l’edifici.
Les filtracions, a través de les fissures de l’arrebossat, produeixen la caiguda parcial del mateix, i l’obra es queda sense protecció.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Eliminació de l’arrebossat i/o estuc dels paraments i zones d’acabat deteriorat, mitjançant un repicat i neteja general amb aigua a pressió, amb la finalitat d’eliminar la brutícia i la pols..
Refer les superfícies sanejades d’acabat, amb morter de calç grassa i ciment.
Aplicar un sistema de segellat de fissures mitjançant una pasta a base d’armadura de filament continu no teixit, impregnat de resines termoplàstiques o epoxídiques. Aquesta aplicació, va destinada a restablir l’estanqueïtat del suport a les zones fissurades i a mantenir, si es produeixen fissures després de l’aplicació.
Aplicar un morter impermeable, de baixa retracció, prèvia capa d’imprimació (làtex) amb la finalitat de millorar l’adherència.
(Es recomana un assaig d’adherència entre el nou acabat i la base o acabat antic).
Aplicar a tota la superfície una capa de pintura acrílica, blanca o pigmentada de color i acabada a base de copolímers plàstics en suspensió aquosa i granulats fins de sílice.

EDUARD GIRALT MULET
Arquitecte Tècnic

PROPER TEMA: Façana d’obra aplacada.