Autorització de Costes per fer obres en els habitatges de 1ª línia de mar.

Posted by on ago 8, 2013 in Rehabilitaciones | No Comments
Autorització de Costes per fer obres en els habitatges de 1ª línia de mar.

Tot el litoral té una zona de servitud de protecció de domini públic, que en els municipis costers pot passar per les propietats que hi ha a primera línea de mar. És a dir, els habitatges que donen a la façana marítima poden estar afectats, a més a més de la normativa municipal, per la normativa de costes.

 Quan es volen realitzar obres en un habitatge que dóna a la façana marítima, s’ha de demanar al departament de costes un planell de la zona on consti la línea de servitud, i llavors podrem veure si l’habitatge estar dins aquesta delimitació o no.

Si part de l’habitatge entra dins la zona de servitud de protecció i de trànsit de domini púbic maritimoterrestre, cal l’autorització prèvia de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’acord amb els usos permesos per la Llei de costes, que s’haurà de tramitar segons les característiques de les obres a realitzar:

– Per a obres que no comportin increment de superfície, ni canvi de l’ús autoritzat, i que tampoc se sitüin en zona de servitud de trànsit, només cal presentar la comunicació prèvia, segons la qual, si l’òrgan competent en matèria de costes no manifesta la disconformitat en el termini de dos mesos, es podrà dur a terme l’actuació comunicada. En aquest cas, es verificarà la conformitat de les dades presentades mitjançant les inspeccions corresponents.

– Per a la resta de supòsits, cal presentar la sol•licitud d’autorització, amb la documentació corresponent, liquidar una taxa en funció de l’import del pressupost total d’execució material del projecte dins la zona de servitud, i llavors l’òrgan competent en matèria de costes té un termini de sis mesos per estudiar el projecte i dictar la resolució corresponent.