Les humitats provinents de la teulada d’una casa no es produeixen de la nit al dia, solen ser graduals i amb conseqüències de molt diferent rellevància segons el moment en què ho detectem i ho solucionem. El problema inicial podria ser que el sostre sota la teulada estigués en males condicions però, a la llarga, una mala impermeabilització pot derivar en ensorraments o despreniments.

Segons xifres recents de les asseguradores més del 50 % de les reclamacions per danys i perjudicis impliquen infiltracions d’aigua, i més del 60 % d’aquestes infiltracions es deuen a problemes amb la capa d’impermeabilització.

L’objectiu de Reforming en la impermeabilització és proposar solucions duradores en el temps. Evitar pegats i tractar el problema de manera definitiva amb materials i acabats de qualitat perquè la zona resisteixi perfectament, fins i tot si es tracta d’una zona amb molt de trànsit.

Com ho fem ?

Sobre una base d’aïllament tèrmic col·loquem el tipus d’impermeabilització que considerem òptim per a cada cas: làmines asfàltiques o de PVC, membranes de betum modificat o de poliuretà. Podem utilitzar sistemes físics o de reacció química, segons el cas amb què ens trobem.

Aconseguim evitar humitats i infiltracions de forma 100 % efectiva. Els nostres tècnics i especialistes realitzaran una estimació del seu edifici contacti amb nosaltres per posar solució a les filtracions.